Илгээмжийн даатгал

Илгээмжийн даатгал

​Та хүсвэл илгээмжээ даатгуулж болно. Ингэснээрээ илгээмж гэмтэх болон бусад учирч болох эрсдлээс та сэргийлэгдэх болно.

Гадаад ачаа тээврийн даатгал

Даатгалын зүйл:

• Даатгуулагчийн экспортлож/импортлож буй ачаа бараа
• Даатгуулагчийн урьдчилан төлсөн тээврийн зардал
• Даатгагдсан барааг даатгалын тохиолдол бий болоход авран хамгаалах зардал

Даатгалын эрсдэл:

Ачаа тээврийн даатгалыг олон улсын худалдааны танхимаас боловсруулсан А, В, С үндсэн нөхцөлүүдээс сонгон хийнэ.
• A нөхцөл- Бүх төрлийн байгалийн эрсдэл болон гэнэтийн аюул осол
• B нөхцөл -Үүнд дараахь эрсдлүүд хамаарна. • Гал түймэр, дэлбэрэлт
• Газар хөдлөлт, галт уулын дэлбэрэлт түүний нөлөө
• Тээврийн хэрэгсэл хоорондоо эсвэл үл хөдлөх биет хөвөгч биетийг мөргөх, гүүрийн нуралт
• Хөлөг онгоц усанд живэх, шидэгдэх, сураггүй алга болох, сүйрэх
• Хөлөг онгоц болон чингэлэг, галт тэрэг агуулахад ус нэвтрэх, порт усанд автах
• Аюул учирсан үед ачааг портоос шилжүүлэх явцад гарах хохирол
• C нөхцөл -Үүнд дараахь эрсдлүүд хамаарна. • Гал түймэр, дэлбэрэлт
• Тээврийн хэрэгсэл хоорондоо эсвэл үл хөдлөх биет хөвөгч биетийг мөргөх, гүүрийн нуралт
• Хөлөг онгоц усанд живэх, шидэгдэх, сураггүй алга болох, сүйрэх
• Аюул учирсан үед ачааг портоос шилжүүлэх явцад гарах хохирол

Даатгалын үнэлгээ, хураамж, хамрах хүрээ:

• А нөхцөлөөр даатгах тохиолдолд даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо хүлээгдэж буй ашгийн хэмжээ, учрах хохирлыг багасгах зорилгоор авах арга хэмжээнд зарцуулах зардал зэргийг тооцон баримтанд заасан барааны үнэ, тээврийн зардлын нийлбэр дүнг 10%-аар нэмэгдүүлэн тооцно.
• В, С нөхцөлийн хувьд даатгалын үнэлгээг баримтанд заасан барааны үнэ, тээврийн зардлын нийлбэр дүнгээр тооцно.
• Даатгалын хураамжийг хамрах хүрээ, даатгалын зүйл, тээвэрлэгдэх тээврийн хэрэгсэл зэргээс хамааруулан тооцно.
• Хулгай, хорлон сүйтгэх түүнтэй төстэй үйлдэлд нэмэлт хураамж төлнө.

Даатгалын нөхөн төлбөр:

Ачаа бараа бүрэн сүйрсэн тохиолдолд даатгалын үнэлгээний хэмжээгээр, зарим хэсэг нь эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд гарсан хохирлын хэмжээгээр тус тус тооцож хохирлыг нөхөн төлнө.

 

Дотоод ачаа тээврийн даатгал

Даатгалын зүйл:

• Даатгуулагчийн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт тээвэрлэж буй ачаа бараа
• Даатгуулагчийн урьдчилан төлсөн тээврийн зардал
• Даатгагдсан барааг даатгалын тохиолдол бий болоход авран хамгаалах зардал

Даатгалын эрсдэл:

Даатгагч нь даатгалын зүйлийг дараах үндсэн эрсдлүүдээс даатгах бөгөөд доорхи эрсдлүүд учирсныг даатгалын тохиолдол гэж үзнэ.
• Бүх төрлийн байгалийн эрсдэл болон гэнэтийн аюул осол

Даатгагч нь даатгалын зүйлийг дараах нэмэлт эрсдлүүдээс даатгаж нэмэлт хураамж төлөх бөгөөд доорхи эрсдлүүд учирсныг даатгалын тохиолдол гэж үзнэ.
• Газар хөдлөлт
• Хулгай, дээрмийн эрсдэл

Даатгалын үнэлгээ, хураамж, хамрах хүрээ:

• Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо учрах хохирлыг багасгах зорилгоор авах арга хэмжээнд зарцуулах зардлыг тооцон баримтанд заасан барааны үнэ, тээврийн зардлын нийлбэр дүнг 10%-аар нэмэгдүүлэн тооцож болно.
• Даатгалын хураамжийг хамрах хүрээ, даатгалын зүйл, тээвэрлэгдэх тээврийн хэрэгсэл зэргээс хамааруулан тооцно.

Даатгалын нөхөн төлбөр:

Ачаа бараа бүрэн сүйрсэн тохиолдолд даатгалын үнэлгээний хэмжээгээр, зарим хэсэг нь эвдэрч гэмтсэн тохиолдолд гарсан хохирлын хэмжээгээр тус тус тооцож хохирлыг нөхөн төлнө.