Солонгос хэлний хичээл
2019-11-20


Мэндлэх (Инса) 인사

대화 (Харилцан яриа 1)

안년하십니까? Сайн байна уу?  (Хүндэтгэлийн хэллэг)

(ан-нён ашимнигга?)

안녕하세요? Сайн байна уу?  (Өдөр тутмын хэллэг)

(ан-нён асэёо)

만나서 반갑습니다. Уулзсандаа баяртай байна.

(Ман-насо пангаб симнида)

네, 반갑습니다. Тиймээ, уулзсандаа баяртай байна.

저는(전) .....................입니다. (Чонын(чон)...............имнида)

Би бол ..................байна. Намайг .............. гэдэг. 

제(내) 이름은 ................입니다. (Чэ(нэ) ирым нь ...........имнида)

Минийи нэрийг........... гэдэг.

Харилцан яриа 1


식당은 어디에 있어요? гунанз хаана байдаг вэ

저기에 있어요  тэнд байдаг.

탈의실은 어디에 있어요? хувцас солих өрөө хаана байдаг вэ

저 뒤에 있어요.같이 가요. тэрний ард байгаа хамт явъя

미안해요. уучилаарай  괜찮아요.   зүгээрээ

Байрлал заасан үгс :  여기 -энд 거기-тэнд  저기- бүүр тэнд  Жишээ өгүлбэр

여기가 어디예요? - энэ хаана вэ

여기에 앉으세요 -энд сууна уу

거기에 뭐가 있어요? -энд юу байдаг юм бэ

회사는 저기에 있어요 үйлдвэр нь тэнд байдаг.

에 -Өгөх О.Т.Я  буюу  / д,т  /    ихэвчлэн байрлал чиглэлийг заана

신당은 저 뒤에 있어요.- гуанз тэрний ард байгаа.

책은 책상 위에 있어요- ном ширээн дээр байна.

시장에 물건이 많아요- зах дээр байраа их байдаг.

나는 날마다 회사에가요 - би өдөр болгон компанируугаа яьдаг.

여름에 몽골에 가요.-зун Монгол явна.

Харилцан яриа 2

일하기가 어때요?  Ажил хийх яамар байна?

재미있어요  .Сонирхолтой байна.

한국말 배우기가 어때요? Солонгос хэл сурах яамар байна.

한국말 배우기가 조금 어려워요 Солонгос хэл сурах жаахан хэцүү байна.

어떻게 공부하고있어요 Яаж сурч байга даа.

한국어 교재를 보고 열심히 공부하고 있어요 Солонгос хэлний сурах бичигээ үзээд хичээнгүйлэн сурч байна.

Үйл үг нэр үг болох жишээ

우리 회사에서 일하기가 어때요?- манай компанид ажиллах яамар байна.

한국어 배우기가어때요?-Солонгос хэл сурах яамар байна.

한국에서 살기가 어때요?-Солонгосд амьдрах яамар байна.

그 방에서 잠자기가어때요?-Тэр өрөөнд унтах яамар байна.

어떻다- Яаж ,яамар гэсэн утгатай
Тэмдэг нэрийг асуухдаа 어떤 
Ямар аргаар яаж-  어떻게

Харилцан яриа 3

나라씨는 한국 친구들이 많아요?- Нараа Солонгос найзууд их үү

아니오, 한국 친구들을 많이 만나고 싶어요?-Үгүйээ олон Солонгос найзтай болмоор байна.

한국말을 열심히 공부해요.-Солонгос хэлээ сайн үзээрэй.

네,알았어요. За ойлголоо

씨 -гуайлах

들 -олон тооны нөхцөл

을,를 -Монго хэлний Заах.тя ба Үйл т.я тай ойролцоо утгатай.

Жишээ өгүүлбэр

저는 한국 음식을 잘 먹어요 Би Солонгос хоол сайн иддэг

우리 아들 빵을 좋아해요 Манай хүү талханд дуртай

나는 사장님을 기다립니다 -Би даргыг хүлээж байна.

나는 요리를 잘 해요 -Би хоол сайн хийдэг

나는 친구를 기다려요-Би найзаа хүлээж байна.

노래를 부릅니다 -Дууг дуулдаг

제가 운전을 잘해요 -Би жолоо сайн баридаг.

고 싶다  -Ямар нэгэн үйлдэл хийх хүслээ илэрхийлэх нөхцөл 

사장님을 만나고 싶어요-Даргатай уулзмаар байна.

집을 청소하고 싶어요 -Гэрээ цэвэрлэмээр байна.

내년에 결혼하고 싶어요 - Дараа эил хуримаа хиймээр байна.

케이크를 먹고싶어요- Торт идмээр байна.

내가 운전하고싶어요 - Би жолоо баримаар байна

3дагч хүний тухай хэлэхдээ +고싶어하다. тэр хүн тэгэхийг хүсч байна.

아이가 밖에 나가고 싶어해요- Хүүхэд гадагшаа гарахыг хүсэж байна.

그 사람이 나를 만나고 싶어해요-Тэр хүн надтай уулзахыг хүсэж байна

우리 부모님이 서울에 오고 싶어해요.- Манай эцэх эх Сөүлд ирэхыг хүсэж байна.

Харилцан яриа4

뭐 줄까요?- Юу уухуу

녹차 주세요. 제가 녹차를 좋아해요.-Ногоон цай ууя би ногоон цайнд дуртай 

아,그래요? 저도 녹차를 좋아해요.өө тийм үү би ч ногоон цайнд дуртай.

이것은 무슨 책이에요?-Энэ ямар ном бэ

소설 책이에요. Уран зохиолын ном

책 읽기를  좋아해요. Ном унших дуртай юу

네, 좋아해요.Тиймээ дуртай. 

Зөвшилцөх хэлбэийг бий болгогч нөхцөл

Үйл үгийн үндэс эгшигээр төгссөн бол +ㄹ까요

Гийгүүлэгчээр төгссөн бол +을까요

제가 전화를 할까요?-Би утасдах уу

내일 일찍 만날까요?-маргээш эрт уулзах уу

제가 아이를 보고 있을까요?-Би хүүхдийг чинь харж байх уу 

Хүндэтгэх хэлбэрийн нөхцөл /으/세요

누가 가세요?-хэн явах вэ

이번에 나라씨하고 철수씨가 같이 가세요.-Энэ удаа Нараа Чольсү 2 хамт яваарай

좀 조용히 하세요.-Чимээгүй байна уу

모두 같이 손을 잡으세요.Бүгэд гар гараа барина уу

이부분을 잘 닦으세요- энэ хэсгийг сайн арчаарай

많이 구경하세요.Тайван үзэж болно.

여기 좋은 물건 싸게 사세요Сайн чанарын хямдхан бараа аваарай

 안녕하세요? 여기 앉으세요. -Сайн байна уу энд сууна уу

Харилцан яриа 5

지금 몇 시예요?- Одоо хэдэн цаг болж байна

지금 12 시예요.-Одоо 12 цаг болж байна.

점심 먹으로 가요?-өдрийн хоолондоо явах уу

네, 배가 고픕니다-тэгье гэдэс өлсөж байна.

식당이 저 쪽에 있어요.-Гуанз тэр зүгт байгаа.

어떤 음식을 좋아해요?-Ямар хоолонд дуртай вэ

저 한식을 좋아해요-Би Солонгос хоолонд дуртай

저도 한식을 좋아해요-Би ч бас Солонгос хоолонд дуртай.

Цагийг хэлэхдээ - ханз тоогоор хэлнэ дараах хэлбэрээр 

하나  хэлэхдээ  한 시   한 시간  -нэг цаг 

둘     хэлэхдээ  두 시   두 시간 -хоёр цаг

셋     хэлэхдээ  세 시   세 시간 -гурван цаг

넷     хэлэхдээ  네 시   네 시간 -дөрвөн цаг

.....

열 하나 хэлэхдээ  열한 시     11 цаг

열 둘 хэлэхдээ     열 두 시    12 цаг

Солонгос хэлэнд хүндэтгэлийн үг хэргэлдэг 
Жишээ нь 

먹다 идэх -   드시다 -зооглох хүндэтгэсэн хэлбнэр 

자다-унтах   주무시다- нойрсох хүндэтгэсэн хэлбэр 

있다-байх    계시다- байх хүндэтгэсэн хэлбэр  

말 -хэлэх     말씀-хэлэх хүндэтгэлийн хэлбэр 

집- гэр        댁- гэр орон хүндэтгэсэн хэлбэр

주다 өгөх     드리다-өгөх хүндэтгэсэн хэлбэр

Харилцан яриа 6

덥지요?-Халуун байна уу

예,더워요- тиймээ халуун байна.

여기요, 물 좀 주세요.-Хөөе ус өгөөчээ

뭘 드시겠어요?-Юу идэх вэ

저는 김치찌개 먹겠습니다.-Би Кимчитэй шөл иднэ.

저는 된장찌개를 먹겠습니다.Би Тэнжантай шөл иднэ.

그럼 김치찌개하고 된장찌개를 주문할까요?Тэгвэл Кимчитэй шөл,Тэнжантай шөл захиалах уу

네. - заа тэгье

주문하다,  시키다 - Захиалах гэсэн утгатай.

지요 -Тийм биз дээ ,Тийм шүү дээ гэсэн дайвар үг 
Жишээ нь 

그 일은 제가 하지요.Энэ ажилыг чинь би хийчих үү

제가 돈을 내지요.Би мөнгийг нь төлчихье

먼저 가시지요 Түрүүлээд явж болно шүү дээ

내일 또 만나지요.маргааш дахин уулзна биз дээ

요즘 많이 바쁘지요-ойрд завгүй байгаа биз

저 아이가 예쁘지요-тэр хүүхэд хөөрхөн байгаа биз

소리가 많이 크지요-Шуугиантай байгаа биз

지근 졸리지요-Одоо нойр чинь хүрч байгаа биз  

겠-үйл үгийн ирээдүй цагыг заана.

오늘 저는 집에 있겠습니다 -Өнөөдөр би гэртээ байна.

내일 다시 오겠어요.-Маргааш дахин ирнэ.

저녁에 나라씨를 만나겠어요-Орой Нараатай уулзна.

오늘 밤에 전화하겠어요 -Орой утсаар ярина.

맛있게 잘 먹겠습니다 -Сайхан хоолоор дайлсанд баярлалаа амтархан иднаа.

Харилцан яриа 6 

맛이 어때요?-Ямар амттай байна

정말 맛있어요-Үнэхээр амттай байна.

이것도 먹어 봐요 -Үүнийг бас идээд үз

그것이 뭐예요?-тэр юу вэ

오징어예요-Наймаалж байна.

매워요?-халуун уу

아니오 안 매워요-Үгүйээ халуун бишээ

김밥 더 시킬까요? Кимбаб нэмж захиалах уу

아니오, 많이 먹었습니다 -Үгүйээ зөндөө идчихлээ

그럼 커피를 마셔요? -тэгвэл Кофе уухуу

네,나가서 커피를 마시고 싶어요 За гараад кофе уумаар байна.

그럼 계산은 제가 하겠습니다-Тэгвэл төлбөрийг нь би төлчихье

그래요? 고맙습니다 Тиймүү баярлалаа.

내일은 제가 밥을 사겠습니다. маргааш би хоол авч өгье

...ж Үзэх 아/어/여/ 보다 Үйл үгийн үндсэн дээр нэмнэ  

먹어 보다-Идэж үзэх

봐보다-харж үзэх

가 보다-явж үзэх

써 보다-бичиж үзэх

노래해 보다-дуулж үзэх

해 보다-хийж үзэх

찍어 보다 -зураг авч үзэх

Үйл үгийн өнгөрсөн цаг

어제 집에 있었습니다-Өчигдөр гэртээ байсан.

어제 밤에 비가 많이 왔습니다-Өчигдөр шөнө бороо их орсон

어머니에게 편지를 썼습니다-ээждээ захиа бичсэн.

Харилцан яриа8


이 고기는 얼마예요?-Энэ мах ямар үнэтэй вэ?

이건 한 근에 3천 9백원이에요.-энэ 1кын нь3900 вон

그리고 저건 5천원이에요.-тэр нь 5000вон 

저건 무슨 고기예요?-Тэр ямар мах вэ

저건 쇠고기예요.-Тэр үхэрийн мах

돼지고기 1 근하고 쇠고기 1근 주세요.Гахйн мах 1зын үхэрийн мах 1 зын өгнө үү 

네,감사합니다.또 오세요.-За баярлалаа дахиан ирээрэй

1근-600 гр


Харилцан яриа 9

양말 좀 보여주세요.-оймс үзэх гэсэн юм

네 ,몇 결레 드릴까요?-хэдэн хосыг авах вэ

두결레 주세요.2хосыг авахгэсэн юм

여기에 다른 색깔의 양말도 많아요.-энд өөрөнгийн оймс бас их байна

어떤 거 더 있어요? 보여주세요.-өөр ямартөрлийнх байгаа юэ Үзүүлээч 

예,이 쪽으로 오세요.-За энэ зүгрүү/наашаа/ ирээрэй.

결레-хос

드리다 –өгөхийн хүндэтгэлийн хэлбэр 


으로/로 –Чиглэл заасан дайвар үг

앞으로 돈을 많이 벌고 싶어요.-цаашид мөнгө цуглуулахыг хүсэж байна.

어떤 사람이 저쪽으로 뛰어갔어요.-нэг хүн тэр дүгрүү гүйгээд явсан

모자를 아래로 던져주세요.- Малгайгаа доошоо шидээрэй.

어디로 가요?-Хаашаа явах вэ

전철로 왔어요.-Метрогоор ирсэн

젓가락으로 먹어요.-Савхаар иддэг.

한국말로 말씀하세요.-Солонгосоор ярина уу

이 빵은 밀가루로 만들었어요.-Энэ талхыг гурилаар хийсэн.  


Харилцан яриа10

뭘 찾으세요? –юу хайж байна /би танд туслах уу/

8살짜리 여자 아이 원피스를 사려고 해요.-8 настай охинд платье авах гэсэн юм.

여기에서 구경하세요-Эндээс үзнэ үү.

이거 너무 예뻐요! 얼마지요?-Энэ ямар хөөрхөн юм бэ хэд билээ.

그건 색깔 별로 사이즈 별로 다 있어요.-тэр өнгө өнгөөрөө размер размераараа байгаа.

만원이에요.-10,000вон

저렴하고 좋아요-хямдхан зүгээр юм.

빨간 색하고 노란색 원피스를 주세요.-улаан бас шар өнгийн 2 платье өгөөчээ.

네,잘 사셨어요.-за зөв сонголт хийсэн байна.

옷이 다 예뻐요.- хувцаснууд бүгдээрээ гоё юм.

감사합니다.또 오세요.-баярлалаа дахиад ирээрэй.

짜리 –настай

별로 –янз янүаар төрөл төрөлөөр

별로 안 좋아요-Тийм ч гоё биш юмаа/으/려고 하다 –Үйл үгийн нөхцөлийн жишээ. Үйлдлээ шийдсэн үед

내일은 일찍 일어나려고 해요.-маргааш эрт босох гэж байна.

철수는 이 동네에서 살려고 해요?-Чольсү энэ дүүрэгт амьдрах гэж байгаа юмуу

지금 밥을 먹으려고 해요.-Одоо хоол идэхгэж байна.

돈을 벌고 집을 마련하려고 해요.-мөнгө их хийгээд байр авах санаатай.

병원에 가려고 해요.-Эмнэлэг явах гэсэн юм.

한국에서 열심히 일하려고 해요.-Солонгост сайн ажиллах гэж байгаа.

오늘 저녁에 몽골에전화하려고 해요.-өнөөдөр

орой Монголруу ярих санаатай.

우리 아들이 공부하려고 해요.-Манай хүү хичээлээ хийх гэж байна.  


Харилцан яриа 11

어제 어디 갔어요?-Өчигдөр хаашаа явсан бэ

동대문 시장에 구경하러 갔어요.-Түндэмүн захруу юм сонирхохоор явсан юм.

물건을 사는 사람들이 많았어요-бараа авч байгаа хүмүүс их байна лээ

어때요?물건 값이 비싸찌요?-Ямар байна юмны үнэ үнэтэй байгаа биз

아니오,시장에는 좋고싸고 예쁜 물건들이 많아요.-Үгүй зах

дээр хямдхан сайн чанарын гоё бараа их байна.

예쁜 옷을 몇 개 샀어요.-Аятайхан хувцас хэднийг авс

그래요,잘 샀어요.-Тиймүү гоё юм авсан байна.  


Эгшиг+는Үйл үгийг тэмдэг нэр болгох нөхцөл

찾는 물건-Хайж байгаа эд зүйл

일하는 사람-Ажил хийж байгаа хүн

먹는 약- уудаг эм

읽는 책-Угшдаг ном

Гийгүүлэгч+은 /ㄴ Нөхцөлийн тэмдэг нэрийн хувирал

싼 물건-Хямдхан бараа

예쁜 옷-Гоё хувцас

비싼 아파트-Үнэтэй байр орон сууц

좋은 집-Сайхан байшин

빨간 장미-Цлаан сарнай

노란 벽지-Шар обой

더운 여름-Халуун зун

추운 겨울-Хүйтэн өвөл

추운 날-Хүйтэн өдөр

고 –Холбох нөхцөлийн жишээ.

나라가 예쁘고 싼 물건을 샀어요.-Нараа гоё,хямдхан бараа авсан

이건 삼천원이고 저건 오천 원이에요.-Энэ нь3000 вон тэр нь 5000 воны үнэтэй.

몽골은 크고 아름다운 나라입니다-Монгол өргөн уудам, үзэсгэлэнтэй сайхан орон.

한국 사람들은 정이 많고 좋아요-Солонгос хүмүүс хайр ивээл ихтэй сайн шүү. 


Хичээл 12 

길 좀 묻겠습니다-Зам асууж болох уу

나라씨 오늘 바빠요?-Нараа чи өнөөдөр завтай юу

아니오,바쁘지 않아요.-Тиймээ завтай

텔레비전을 보고 있어요.-Телевиз үзэж байна.

그럼 ,저랑 같이 놀러 갈까요?-Тэгвэл надтай хамт гадуур явах уу

네,좋아요.어디에 가요?-тэгтеэ хаашаа явах вэ

같이 영화 보러 가요.- хамт кино үзэхээр явъя

좋아요, 이따 만나요.-За тэгье байж байгаад уулзая.  


지 않다 –Гүй үйл үгийн үгүйсгэх дагварын жишээ.

내일은 회사에 가지 않아요-Маргааш ажилдаа явахгүй

오늘은 날씨가 좋지 않아요-Өнөөдөр цаг агаар онцгүй байна.

기분이좋지 않아요-сэтгэлсанаа онцгүй байна.

한국에 물건 값이 비싸지 않아요-Солонгост юмны үнэ үнэтэй биш байна уу?

내일은 쉬지 않아요-Маргааш амрахгүй 

나는 술을 좋아하지 않아요-Би архи уух дургүй

다음 주에 출장 가지 않아요- Дараагийн долоо хоногт томилолтоор явах уу?

우리 아이가 말을 잘 듣지 않아요-Манай хүүхэд үгэнд ордоггүй.


고 있다 –үйл үгийн одоо үргэлжилсэн цаг

뭘 생각하고 있어요?-Одоо юу бодож байна.

한국어 공부하고 있어요-Солонгос хэлээ үзэж байна.

나라가 일하고 있어요-Нараа ажил хийж байна.

이 면도기는 아빠가 사용하고 있어요-Энэ сахалын машиныг аав хэрэглэж байна.


/이/랑 와/과 같이/함꼐 –тай Хамт Т.я нөхцөл 

Нэр үгийн үндэс эгшигээр төгссөн бол 랑 같이ярианд, 와같이 бичгэнд

Гийгүүлэгчээр төгссөн бол 이랑 같이, 과 같이 

친구와 같이 식당에 갔어요-Найзтайгаа хамт гуанзанд орсон

외국 사람들과 같이 놀이 공 원에 갔어요-гадаах хүмүүстэй хамт парк явсан.

일주일에 한 두 번 아내와 같이 장을 보러 가요-7 хонгот нэг 2 удаа эхнэртэйгээ хамт зах ордрг.

Үйлдэхын Т.я + 러 가다 /오다/-нөхцөлийн жишээ

영화를 보러 갈까요?-Кино үзэхээр явах уу?

한잔하러 갑시다-100го уух уу?

밥 먹으러 식당에 가요-хоол идэхээр гуанзруу явж байна.

아이를 찾으러 친구 집에 갔어요-Хүүхдээ авахаар найзындаа очсон

친구 집에 놀러 가요-найзындаа очиж явна.Харилцан яриа13

나라씨 서울 어디로 가 보고 싶어요?-Нараа Сөүлийн хаана очиж үзмээр байна.

63 빌딩에 가 보고 싶어요-63давхарт очиж үзмээр байна.

왜 거기 가고 싶어요?-яагаад тийшээ явмаар байгаа юм бэ

서울을 한 눈에 보고 싶어요-Сөүлийг

дээрээс нь харах гэсэн юм.


맞아요,거기 가면 서울이 한 눈에 보이지요-Тиймээ

тэнд очвол Сөүлийг бүхэлд нь харж болно шүү.


+ /ㅡ/면- вал 3

서울에 도착하면 전화하세요-Сөүлд буувал утсаар яриаарай

돈이 있으면 좀 빌려 주세요-мөнгө байвал зээлээч

모르는 것이 있으면 질문하세요-мэдэхгүй юм байвал асуугаарай

많이 아프면 병원으로 와요 –Их өвдөөд байвал эмнэлэгрүү ирээрэй.

밀가루 음식을 많이 먹으면 살찌요-Гурилан

бүтээгдэхүүн их идвэл таргална.

술을 많이 먹으면 건강에 안 좋아요- Архи их уувал эрүүл мэндэд хортой.

더우면 에어컨을 켜요-Халуун байвал эйконоо асаа

심심하면 노래를 들어요- Уйтгартай байвал дуу сонсоорой.


Харилцан яриа14

거기가 어디예요?-Тэр газар чинь хаана вэ?

여기에서 멀지 않아요-Эндээс хол биш

어떻게 가요?-Яаж явах вэ

전철을 타고 가ㅏ면 금방 도착해요-Метрогоор явбал хурдан очно

무슨 역에서 내려요?-Ямар буудал дээр буух вэ?

여의도 역에서 내려요-Ёыду метроны буудал дээр бууна.

여의도 역까지 얼마나 걸려요?- Ёыду метроны буудал хүртэл хэр удаан явах вэ?

삼십 분쯤 걸려요-30 мин орчим болно.

멀다 -хол

금방 –хурдан гялс

걸리다 –зарцуулагдах

쯤-гаруй орчим

Чиглэлийн эхлэл буюу төгсгөлийг заана. 에서 – 까지

회사에서 집까지 얼마나 걸려요?-Ажил гэр2ын хооронп хэр хугацаа зарцуулах вэ?

인천공항에서 울란바토르까지 몇 시간 걸려요?-Инчон олон улсын онгоцны буудлаас Улаанбаатар хүртэл хэдэн цаг нисэх вэ?

점심 시간이 12 시에서 1 시까지예요-Өдрийн цайны цаг 12 –оос 13 цаг хүртэл

부터 –까지 Цаг

хугацааны эхлэл төгсгөлийг заахад хэрэглэгднэ.

아침 9 시 부터 저녁 7시까지 일해요-өглөө 9цагаас орой 7 цаг хүртэл ажилладаг

언제 부터 아팠어요?-хэзээнээс эхлэж өвдсөн бэ?

9시 부터 기다리고 있었어요9 цагаас эхлээд хүлээж байна.

매주 목요일에 6 시부터 6시 30분까지 강의가 방송돼요-7 хоног болгоны 4дэх өдөр 6 цагаас 6 цаг30 минут хүртэл хичээл зурагтаар гардаг.Харилцан яриа15

죄송합니다.길 좀 묻겠습니다-уучилаарай зам асууж болох уу

네,어딜 찾으세요?-за хаашаа явах гэсэн юм бэ

가장 가까운 전철역이 어디예요?-хамгийн ойрхон метроны буудал хаана байдаг юм бэ?

이길 따라 쭉 가면 주유소가 하나 있어요-Энэ замаар үргалжлүүлээд чигээрээ явбал бензин клонак байга

그 주유소 바로 옆에 동대문역이 있어요-тэр бензин колонкийн яг хажууд Дүндемүн метроны буудал байгаа.

네,감사합니다-за баярлалаа

묻다-асуух

따르다-дагах

쭉-Үргэлжлээд чигээрээ

바로 –шууд чигээрээ

буцах
Илгээмжийн байршил шалгах
Код
Ж.нь: Агаар "Улаанбаатараас Сөүл"- US0012345 Агаар "Сөүл Улаанбаатар"-SU0012345 Газар "Сөүл Улаанбаатар"-VIP0001234
Утас
Та хэдэн настай вэ ?
Мэдээ мэдээлэл