Улс хоорондын шуудангаар илгээхийг хориглох зүйлс
2019-11-20


Монгол Улсын хууль тогтоомжоор улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон бараанаас гадна дор дурдсан эд зүйлсийг улс хоорондын шуудан  илгээмжээр гаалийн хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоно. Үүнд:

          а/ Үнэт цаас, Монгол Улсын үндэсний болон гадаад валют;

          б/ Иргэний биеийн байцаалттай холбогдох бичиг баримт /эх материал/;

          в/ Ариутгал хийгдээгүй хуучин гутал, хувцас, цагаан хэрэгсэл;

          г/ Аюултай бараа;

          д/ Түргэн муудах бараа;

          е/ Улс хоорондын шуудангийн илгээмжээр илгээхийг хориглосон бусад зүйлс.

ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ

11.1. Хүнсийг зөвхөн монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд экспортлож, импортлоно.

19.1.5. Энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн экспортлогч, импортлогчийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг дөчин таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгож, хүнсийг хураах


 ЭМ,ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

15.9. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, экспортлоход дараахь зүйлийг хориглоно.


15.9.3. тусгай зөвшөөрөлгүй хуулийн этгээд, иргэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг импортлох


 

 

АГААРААР ИЛГЭЭХИЙГ ХОРИГЛОСОН НУУГДМАЛ БАРАА

буцах
Илгээмжийн байршил шалгах
Код
Ж.нь: Агаар "Улаанбаатараас Сөүл"- US0012345 Агаар "Сөүл Улаанбаатар"-SU0012345 Газар "Сөүл Улаанбаатар"-VIP0001234
Утас
Та хэдэн настай вэ ?
Мэдээ мэдээлэл