Анхан шатны хичээл
2016-10-19


 
Хичээл №1.                           Солонгос хэлний цагаан толгой
                                                       한국어 자모

 

Үсэг

Галиг

Үсгийн нэр

латин

кирилл

g/k (k)

г

기역 ги йөг

n

н

니은 ни ынь

d/t(t)

д

디귿 ти гыд

r/l

р/л

리을 ри ыл

m

м

미음 ми ым

b/p (p)

б

비읍 би ыб

s(t)

с(д)

시옷 ши уд

ng

нг

이응 и ын

j(t)

ж(д)

지읒 жи ыд

ch(t)

ч(д)

치읓 чи ыд

k(k)

к(г)

키윽 ки ыг

t(t)

т(д)

티읕 ти ыд

p(p)

п(б)

피읖 пи ыб

h(t)

х(д)

히읗 хи ыд

kk(k)

гг(г)

쌍 기역 

ссан ги йөг 

tt

дд

쌍 디귿 

ссан ти гыд

pp

бб

쌍 비읍

ссан би ыб

ss(s)

сс(д)

쌍 시옷

ссан ши уд

jj

жж

쌍 지읒

ссан жи ыд


                                    Солонгос эгшиг ба гийгүүлэгчийн нийлмэл
                                            한글 자음 모음 표

 

 

(а)

(я)

(о)

(ё)

(у)

(юу)

(ү)

(юү)

(ы)

(и)

ㄱ(기억)

г

(ka)

(кя)

(ко)

(кё)

(ку)

(кюу)

(кү)

(кюү)

(кы)

(ки)

ㄴ(니은)

н

(на)

(ня)

(но)

(нё)

(ну)

(нюу)

(нү)

(нюү)

(ны)

(ни)

ㄷ(디귿)

д,т 

(та)

(тя)

(то)

(тё)

(ту)

(тюу)

(тү)

(тюү)

(ты)

(ти)

ㄹ(리을)

р,л

(ра)

(ря)

(ро)

(рё)

(ру)

(рюу)

(рү)

(рюү)

(ры)

(ри)

ㅁ(미음)

м

(ма)

(мя)

(мо)

(мё)

(му)

(мюу)

(мү)

(мюү)

(мы)

(ми)

ㅂ(비읍)

б,п

(па)

(пя)

(по)

(пё)

(пу)

(пюу)

(пү)

(пюү)

(пы)

(пи)

ㅅ(시읏)

с,ш

(са)

(шя)

(со)

(шё)

(су)

(шюу)

(сү)

(шюү)

(сы)

(ши)

ㅇ(이응)

 "н"

(а)

(я)

(о)

(ё)

(у)

(юу)

(ү)

(юү)

(ы)

(и)

ㅈ(지읒)

ж,ч

(ча)

(чя)

(чо)

(чё)

(чу)

(чюу)

(чү)

(чюү)

(чы)

(чи)

ㅊ(치읓)

ч

(ча)

(чя)

(чо)

(чё)

(чу)

(чюу)

(чү)

(чюү)

(чы)

(чи)

ㅋ(키읔)

к,г

(ka)

(кя)

(ко)

(кё)

(ку)

(кюу)

(кү)

(кюү)

(кы)

(ки)

ㅌ(티긑)

т

(та)

(тя)

(то)

(тё)

(ту)

(тюу)

(тү)

(тюү)

(ты)

(ти)

ㅍ(피읖)

п

(па)

(пя)

(по)

(пё)

(пу)

(пюу)

(пү)

(пюү)

(пы)

(пи)

ㅎ(히읗)

х

(ха)

(хя)

(хо)

(хё)

(ху)

(хюу)

(хү)

(хюү)

(хы)

(хи)


                                           Гийгүүлэгч талаар нэмэлт
 

 Хүү

Эцэг

 

 

 

 

 

 

эх

 

 

 

 

 Тайлбар: 
Хүү гийгүүлэгчид үгийн эхэнд хатуурч дуудагдана. Жишээ нь: г-к, д-т гэж, 
Харин үгийнд дунд орвол хэвийн дуудагдана.
Эцэг гийгүүлэгчид үгийн дунд эхэнд адилхан хатуурч дуудагдана.
Эх гийгүүлэгчид үгийн дунд эхэнд адилхан хэвийн дуудагдана.

                                              Нийлмэл эгшиг
 

Монгол галиг

Нийлмэл эгшиг

‘ㅇ'-р амилах

Бичих дараалал

Э

ㅐ(ㅏ+ㅣ)

ㅇ이아애

Э

ㅔ(ㅓ+ㅣ)

ㅇㅇㅡ어에

Еэ

ㅒ(ㅑ+ㅣ)

ㅇ이아야얘

Еэ

ㅖ(ㅕ+ㅣ)

ㅇㅇㅡ여예

Ва

ㅘ (ㅗ+ㅏ)

ㅇ오외와

үэ

ㅙ (ㅗ+ㅐ)

ㅇ오와왜

вэ

ㅚ (ㅗ+ㅣ)

ㅇ오외

Во

ㅝ (ㅜ+ㅓ)

ㅇ우워

Вэ

ㅞ (ㅜ+ㅔ)

ㅇ우워웨

Үи

ㅟ (ㅜ+ㅣ)

ㅇ우위

ыи

ㅢ (ㅡ+ㅣ)

ㅇ으의                                       Дэвсгэр үсэгийг зөв дуудах
                                                            받침글자의대표소리
 

 

(ㄱ)

г

수박, 국, 책, 목

сүбаг, күг, чэг, муг

부엌

пүог

밖, 낚시

паг, наг-ши

(ㄴ) н

산, 눈, 언니

сань, нүнь, онь-ни

 

 

(ㄷ)

д

걷다, 숟가락

кодь-да, сүд-гараг

끝, 밑, 밭

гыд, мид, пад

빗, 낫, 옷, 젓가락

пид, над, уд, чод-гараг

빚, 낮, 낮다

пид, над, над-да

빛, 낯, 꽃

пид, над, гуд

히읗

хи-ыдТайлбар:
Дэвсгэр үсэгүүд зөвхөн (ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ) -р дуудагдана.

                                                   Солонгосоор зөв уншихад мөрдөгдөх дүрэм
 

ㄹ үсгийн ард эгшиг орсон үед "р" -ээр уншина.

이름

(ирым)

Нэр

오늘은

(унырын)

өнөөдөр бол

할아버지

(харабожи)

өвөө

하루

(харү)

нэг өдөр

우리

(ү-ри)

бид, манай

나라

(нара)

Улс

Харин бусад тохиолдолд ㄹ үсэг "ль"-ээр уншигдана.

한국말

(хангүнмаль)

солонгос хэл

(мүль)

ус

날씨

(нальши)

цаг агаар

불법

(пульбоб)

хууль бус

(воль)

сар (өдрийн)

빨리

(баль-ли)

Хурдан

올라

(уль-ла)

өгсөх, дээшлэх

얼마

(ольма)

Хэд (үнэ)

무엇을

(мүосыл)

Юу

계절

(кежоль)

Улирал

화장실

(хуа-жаншил)

00 өрөөТайлбар: Анхаарч унших ёстой 6 гийгүүлэгч байдаг. Үүнд:
 ㅅ(ㅆ), ㅈ, ㅊ, ㄷ, ㅌ, ㅎ-ээр төгссөн үг болон эдгээрийн ард ㅁ, ㄴ-ээс бусад гийгүүлэгч залгавал уг 6 гийгүүлэгчийг "ㄷ"-ээр уншина.

있다

받다

히읏

(уд)

(ид-да)

(над)

(гуд)

(пад-да)

(гыд)

(хи-ыд)

Хувцас

Байх

өдөр

Цэцэг

Авах

Төгсгөл

Х-үсэг


Харин уг 6 гийгүүлэгчийн ард эгшиг ирвэл өөрийнх нь дуудлагаар уншина.
 

옷이

있어요

낮에

꽃이

받으세요

(уши)

(ис-сою)

(нажэ)

(гучи)

(падысэю)

Хувцас

Байна

 

Цэцэг

аваарай

 

ㅌ" үсгийн ард  "ㅣ" орвол ㅌ-нь "ㅊ"-ээр уншигдана

같이

(качи)

хамт

"ㄷ" үсгийн ард "ㅣ" орвол ㄷ-нь "ㅈ"-ээр уншигдана.

굳이

(күжи)

зориуд

"ㄷ" үсгийн ард "ㅎ" орвол ㄷ-нь "ㅊ"-ээр уншигдана.

닫히다

(тачида)

хаагдах


Тайлбар:

     Үгийн эхэнд ㄱ,ㄷ,ㅈ,ㅂ нь хатуурч уншигддаг.

        ㄱ  -  가게 (kage)  Дэлгүүр
                가수 (kasu)  Дуучин


     
        ㄷ -   담배 (tambe) Тамхи
                다반 (taban) Цайны газар
     
        ㅈ -  자유  (chayun) Эрх чөлөө
               자연  (chayon) Байгаль

        ㅂ - 비누  (pinu) Гар нүүрийн саван
              바다  (pada) Далай


         ㅅ(ㅆ)  ард ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ,ㅣ орвол "Ш"-ээр уншигдана.
             
          시(shi) Цаг
          샤워 (shyavo) Шүршүүр

       와 - va
       왜 - ve
       외 - we
       워 - vo
       웨 - ve
       위 - vi галиглаж уншина.

"요" ээр төгссөн зарим үсгийг "yo" оор галигладаг.

      ㄹ үсгийн ард эгшиг орсон үед "r" ээр уншигдана.

      이름 (irum) нэр 
      오늘은 (unirin) Өнөөдөр бол
      할아버지 (hara-boji) Овоо
      하루 (hary) 1 өдөр /бүр/
      우리 (y-ri) бид,манай
      나라 (nara) улс гэж уншигдана.

    Харин бусад тохиолдолд ㄹ үсэг " Л " үсгээр уншигдана.

      한국말 (hangunmal)  Солонгос хэл
      물 (myli) Ус
      날씨 (nalishi) Цаг агаар
      불법 (pylibob) Хууль бус
      월 (voli) Сар (Өдөр хоногийн)
      빨리 (balli) Хурдан
      올라 (uli-la) Өгсөх, дээшлэх
      얼마 (olima) хэд (Үнэ/мөнгө/)
      무엇을 (myosil) юу
      화장실 (huanjanshil) Нойлийн өрөө

       받침 ийн талаар

 Үгийн дунд орсон "ㅎ" үсэг бараг уншигдахгүй.

"ㅎ" Урд юм уу ард  ㄱ,ㄷ,ㅈ,ㅂ орвол "ㅎ" уншигдахгүй, харин энэ 4 гийгүүлэгч чангарч дуудагдана.

Жишээ:

          이렇게 (iroke)  Ингэж
          그렇게 (kiroke) Тэгэж
          좋다   (chuta)   Сайн
          많다 (manta)  Их, олон

          그렇지만 (kirochiman) Гэвч, гэхдээ
          대답하다 (tedab-ada) хариулах

       "ㅎ"+ㅣ ="ㅎ"-г уншихгүй.

Жишээ:

          천천히 (chon-choni)  Удаан
          열심히 (yolishimi) Хичээнгүй

     Анхаарч унших ёстой 6 гийгүүлэгч ㅅ(ㅆ), ㅈ,ㅊ,ㄷ,ㅌ,ㅎ-ээр төгссөн үг болон эдгээрийн ард ㅁ,ㄴ-ээс бусад гийгүүлэгч орвол уг 6 гийгүүлэгчийг "ㄷ"-ээр уншина.

Жишээ:

(ㅅ)  옷 (ud)     Хувцас
(ㅆ) 있다  (id-da)   Байх
(ㅈ) 낮  (nad)        Өдөр
(ㅊ) 꽃 (gud)     Цэцэг
(ㄷ) 받다 (pad-da) Авах
(ㅌ) 끝 (gid)       Төгсгөл
(ㅎ) 히읏 (hi-yd) H- Үсэг

     Харин уг 6 гийгүүлэгчийн ард эгшиг ирвэл өөрийн дуудлагаараа уншигдана.

Жишээ:

옷이 (ushi) Хувцас
있어요 (is-soyu) Байна.
낮에 (naje) Өдөрт
꽃이 (guchi) Цэцэг
받으세요 (padiseyu) Аваарай.

"ㅌ" + "ㅣ" = "ㅊ"  같이 (gachi) Хамт
"ㄷ" + "ㅣ" = "ㅈ"  굳이 (gyji) Зориуд
"ㄷ" + "ㅎ" = "ㅊ" 닫히다 (tachida) Хаагдах


   
                        (받침) гэж юу вэ?
 

    Эгшигийн доор 1 буюу 2 гийгүүлэгч жийрэглэж бичигдсэн гийгүүлэгчийг бадчим гэнэ.
Дан ба давхар бадчимтай (Гийгүүлэгчтэй) үгийн ард эгшиг орвол 2 гийгүүлэгч 2-лаа уншигдана. Бусад тохиолдолд уг гийгүүлэгч зөвхөн хаалтанд байгаа нэг үсгээр уншигдана. Үгийн дунд орсон "ㅎ" үсгийг уншихгүй гэдгийг мартав.

1. ㄱ,ㅋ,ㄲ,ㄳ,ㄺ (ㄱ)-ээр унших тохиолдол:

부엌 (pyog) гал тогоо
읽다 (ugda) Унших
읽으세요 (ilgiseyu) Уншаарай

(Үгийн хамгийн доор орсон гийгүүлэгч буюу бадчим үсгүүдийг (ㅋ,ㄱ) анхааралтай харан уншина уу!)

2. ㄴ,ㄵ,ㄶ (ㄴ)-ээр уншигдах тохиолдол:

앉다 (anda) Суух
앉으세요 (anjiseyu) Суугаарай
많아요 (manayu) Их байна

3.ㄹ,ㄼ,ㄽ,ㄾ,ㅀ (ㄹ)-ээр уншигдах тохиолдол:
 

여덟 (yodoli) найм
핥다 (halida) Долоох
잃어서 (iroso) Алдаад

4. ㅁ,ㄻ (ㅁ) -ээр уншигдах тохиолдол:

봄 (pum) Хавар
닮다 (tamda) Төстэй царай
닮아요 (talimayu) Адилхан юм.

5. ㅂ,ㅍ,ㅄ,ㄿ (ㅂ)-ээр уншигдах тохиолдол:

잎 (ib) Навч
없다 (obda) байхгүй
업서요 (obsoyu) байхгүй байна (алга)

                                  

                                       Гийгүүлэгч ижилсэн ёс                                    
 

        Эхний гийгүүлэгч өөрчлөгдөх тохиолдол:

 1. ㅂ,ㅍ үсгийн ард ㅁ,ㄴ орвол уг 2 үсгийг "ㅁ" үсгээр уншина.

합니다 (hamnida) Хийдэг
십만  (shimman) Зуун мянга

2. ㅅ(ㅆ),ㄷ,ㅌ,ㅈ,ㅊ,ㅎ -ийн ард ㅁ,ㄴ орвол уг 6 "ㄴ"-ээр уншигдана.

이삿날 (i-san nal) Нүүх өдөр
뜯는 곳 (din-in gud) урж, хуулах хэсэг
없는 것 없어요 (dmnin god obsoyo) байхгүй юм алгаа

3. ㄱ ард ㅁ,ㄴ орвол хэлний угийн "ㅇ"-ээр уншина.

박물관 (panmuliguan) Музей
한국말 (hangynmali) Солонгос хэл

   Сүүлийн гийгүүлэгч өөрчлөгдөх тохиолдол:

4. ㅁ,ㄴ ард ㄹ орвол ㄹ нь "ㄴ" ээр уншигдана.
음력 (imnyog) Билгийн тоолол
대통령 (tetun-nyon) Ерөнхийлөгч

    Хоёулангийнх нь дуудлага өөрчлөгдөх тохиолдол:
 

5.ㅂ,ㄱ ард ㄹ орвол ㄹ үсгийг "ㄴ" ээр уншина. (Дээрхи 1 ба 4-р дүрэм давхар нөлөөлж буйг ажиглана уу.)

수업료 (cyomnyu) Хичээлийн төлбөр
착룍 (chan-nyug) Газардах

6. ㄴ ард ㄹ орвол ㄹ үсгийг "ㄴ" ээр дуудах зарим үгс

판단력 (pandan-nyog) Дүгнэх чадвар
음운론 (imyn-nun) авиа судлал

7. ㄴ+ㄹ = ㄴ үсгийг нь ㄹ-ээр уншигдах зарим үгс.

연락하다 (yoi-lagkada) Холбоо барих
신라 (shil-la) Shilla uls (Solongos ulsiin ertnii ner)

8. ㄹ+ㄴ=ㄴ үсгийг "ㄹ" үсгээр уншина.

설날 (soli-lali) Цагаан сар
칼날 (kali-lali) Хутганы ир


За ингээд та бүхэн уншиж бичиж сурлаа. Одоо дүрэм!!!!
 

1.Хүндэтгэлийн хэлбэр -ㅂ니다/습니다: тэгэж ингэж байна, тэгдэг ингэдэг /байна, даг 4 зэрэг/   (ㅂ니다 - гийгүүлэгчээр төгссөн үйл үгэнд харин 습니다 - эгшигээр төгссөн үйл үгэнд тус тус залгаж хэрэглэнэ.)

Жич: Үйл үгийн энэ хэлбэрийг энгийн амьдралийн яриан дээр цөөхөн хэрэглэдэг.(Ажил дээрээ албан тушаалтануудтай харьцах илтгэл тавих гэх мэт нөгөө хүнээ хүндэтгэх албаны хэл гэж болно.)

Жишээ:

    (보다)          보     :      다                   보+ㅂ니다 = 봅니다 (харж байна, хардаг)
                       vndes       Хувилгах хэсэг

    (오다)           좋    :       다                  좋+습니다= 좋습니다 (сайхан байна, сайхан)


2.Хураангуй (Хүндэтгэлийн) хэлбэр - 아요/어요. (ㅗ,ㅏ төгссөн үйл үгэн дээр, гийгүүлэгч болон l-ээр төгссөн үгэнд тус тус залгаж хэрэглэнэ.)

Жич: Энэ хэлбэр нь маш түгээмэл хэрэглэгддэг бөгөөд харьцан ярилцагч этгээд өөрөөс нь ахмад настай эсвэл албан тушаалаар дээр хүн /захирал, дарга гэхмэт/ тохиолдолд, мөн үйлчилгээний газар их хэрэглэгддэг.

Жишээ:

(보다)          보     :      다         보+아요=봐요   (payu)

үзэх                                       үзэж байна
(가다)          가     :      다         가+아요 = 가요 (kayu)

явах                                       явж байна.
(먹다)          먹     :      다         먹+어요=먹어요 (mogoyu)

идэх                                      идэж байна.
(마시다)       마시  :      다         마시+어요=마셔요 (mashyoyu)

уух                                         ууж байна.
(좋다)          좋     :      다         좋+아=좋아요 (chuvayu)

дуртай байх                           Дуртай байна, таалагдаж байна.

3.Өдөр тутмын хэллэг: Үйл үгэнд ямар нэгэн төгсгөл залгахгүй шууд тухайн цагт нь хувиргаж ярих хэлбэр юм. Өөрөөр хэлбэл 아요/어요-ийн төгсгөлийг нь хасан 요 төгсгөлийг хасан ярих хэлбэр.

Жишээ:

(보다)          보     :      다        봐  (pa) Үз
(가다)          가     :      다        가  (ka) Яав
(먹다)          먹     :      다        먹어 (mogo) Ид
(마시다)       마시  :      다        마셔 (mashyo) Уу
(좋다)          좋     :      다        좋아  (chuva) Сайхан байна, тэгье, за, ок

Жич: Энэ хэлбэр нь захиран тушаах болон хүсэх үед хэрэглэгдэнэ гэдгийг анхаарна уу.

буцах
Илгээмжийн байршил шалгах
Код
Ж.нь: Агаар "Улаанбаатараас Сөүл"- US0012345 Агаар "Сөүл Улаанбаатар"-SU0012345 Газар "Сөүл Улаанбаатар"-VIP0001234
Утас
Та хэдэн настай вэ ?
Мэдээ мэдээлэл