Солонгос хэлний хичээл №2 수사 "Тоо"
2016-10-18


수사 "Тоо"

1)                                       숟자  "Тоонууд"

순사 한국어 숫자  "Цэвэр Солонгос тоо"                       한자어 숫자 "Ханз тоо"

1   하나 ( 한 + нэр үг )                                                                일
2   둘    ( 두 + нэр үг )                                                                이
3   셋    ( 세 + нэр үг )                                                                삼
4   넷    ( 네 + нэр үг )                                                                사
5   다섯                                                                                      오
6   여섯                                                                                      육
7   일곱                                                                                      칠
8   여덟                                                                                      팔
9   아흡                                                                                      구
10 열                                                                                         십
11 열 하나                                                                                  십일
12 열 둘                                                                                     십이
13 열 셋                                                                                     십삼
14 열 넷                                                                                     십사
15 열 다섯                                                                                  십오
......................                                                           .................................
20 스물  스무                                                                              이십
30 서른                                                                                      삼십
40 마흔                                                                                      사십
50 쉰                                                                                         오십
60 예순                                                                                      육십
70 일흔                                                                                      칠십
80 여든                                                                                      팔십
90 아흔                                                                                      구십

100                                     백
.....................                      .........

1000                                   천

10000                                 만

100000                               십만

1000000                             백만

10000000                           천만

100000000                         억


2)                                숫자 + 단위 명사              Тоо + Тоолох нэгж

    1.  순수 한국어 숫자와 함께 쓰이는 단위 명사
  Цэвэр Солонгос тоотой хамт бичигддэг тоолох нэгж

갑 : Хайрцаг (тамхи)          개 : эд зүйлс, объект  

그릇 : Таваг                       대 : машин

머리 : Загас, амьтан           번 : удаа

벌 : Хувцасны хослол        병 : шил

분 : Хүн (Хүндэтгэлийн)     사람/명 : хүн

살 : Нас                            송이 : баглаа

시 : Цаг                            시간 : цаг

잔 : Аяга                          장 : хуудас

채 : Барилга байшин         켤레 : хос гутал

2. 한자어 숫자와 함께 쓰이는 단위 명사
Ханз тоотой хамт бичигдэх тоолох нэгж.

개월 : сар                         년 : жил
번 : дугаар                       분 : минут
원 : Солонгосын мөнгө     월 : жилийн сар
인분 : порц                      일 : сарын өдөр
주 : долоо хоног              층 : давхар

буцах
Илгээмжийн байршил шалгах
Код
Ж.нь: Агаар "Улаанбаатараас Сөүл"- US0012345 Агаар "Сөүл Улаанбаатар"-SU0012345 Газар "Сөүл Улаанбаатар"-VIP0001234
Утас
Та хэдэн настай вэ ?
Мэдээ мэдээлэл