ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ

Чиглэл Тариф 50 кг хүртлэх Тайлбар
Агаар УБ-СӨҮЛ 8 Т.Н Солонгос талд төлөхөөр бол тухайн вон ханшаар хөрвүүлж тооцно.
Агаар СӨҮЛ-УБ 5.5 Т.Н Солонгос талд төлөхөөр бол 6000 воноор тооцно
Газар СӨҮЛ-УБ 1.2 Т.Н Солонгос талд төлөхөөр 1200 воноор тооцно.

Жич: 50 кг-аас дээш агаар газрын бизнес ачааны тарифыг харилцан тохиролцоно.

 


Track location
Code
Ex: Air "Ulaanbaatar to Korea"- US0012345 Air "Korea to Ulaanbaatar"-SU0012345 Sea "Korea to Ulaanbaatar"-VIP0001234
Phone number
Latest news