Барааны худалдаж авсан үнэ-А
 Тээврийн зардал дүн-Б
 Tатвар төлөх дүн =(А+Б)*15.5%
Жич: доорх дүнгүүд төгрөг рүү шилжүүлэ оруулна уу

 


Track location
Code
Ex: Air "Ulaanbaatar to Korea"- US0012345 Air "Korea to Ulaanbaatar"-SU0012345 Sea "Korea to Ulaanbaatar"-VIP0001234
Phone number
Latest news